Sangam song which was the basis for the MGR movie -Kurunthokai 31


I will first start with the poem and its translation.

குறுந்தொக31

மள்ளர் குழீஇய விழவி னானும்
மகளிர் தழீஇய துணங்கை யானும்
யாண்டுங் காணேன் மாண்டக் கோனை
யானுமோ ராடுகள மகளே யென்கைக்
கோடீ ரிலங்குவளை நெகிழ்த்த
பீடுகெழு குரிசிலுமோ ராடுகள மகனே.

Kurunthokai 31

Nowhere , not among the warriors at their festival,
nor with the girls dancing close in pairs,
nowhere did i see my lover.
I am a dancer;
my pride,my lover
-for love of him
these conch -shell bangles slip
from my wasting hands-
he’s a dancer too.

Poet: Adimanthiyar

Translated by A.K.Ramanujan

This poem is supposed to be written by Athimanthiyar. According to legends she is the daughter of the Great Karikala Cholan. Her lover/husband was from Prince form Vanji, the capital of Cheras. He was known as Vanjikon. He was an excellent dancer hence bore the title Attan Atti. She lost her lover in the floods of Kaveri at a port of Kazhar during river festival. She wandered in search of him and finally recovered him at the mouth of the great river. We come to know about this legend from the following poems in Akananuru by Paranar.

ஆதிமந்தியார் கழார் என்னும் பதியைச் சார்ந்த காவிரித்துறையில் காதலனாகிய ஆட்டனத்தியுடன் நீர் விழாக் கொண்டாடிய பொழுது, அவனைக் காவிரி வௌளம் கவர்ந்துகொள்ள, இவர் அவனைக் காணாது நீரின் பின்னே சென்று கடற்கரையில் கூவி அரற்றினாராக, இவரது கற்பின் மாண்பினால் கடல் அவனைக் கரைக்கு அணிமையிற் கொணர்ந்து நிறுத்திக் காட்ட, இவர் அவனைத் தழுவிக் கொண்டு மீண்டார் என்பது வரலாறு ; கடல் கொணர்ந்து நிறுத்திய காதலனை அங்கே நீராடிய மருதி யென்பவள் இவர்பாற் சேர்த்துப் புகழ்பெற்றன ளென்பதோர் செய்தியும் அறியப்படுகின்றது.

இவற்றை,

அகம், 376

” ஒலிகதிர்க் கழனிக் கழாஅர் முன்றுறைக் கலிகொள் சுற்றமொடு கரிகால் காணத், தண்பதங் கொண்டு தவிர்ந்த வின்னிசை, ஒண்பொறிப் புனைகழல் சேவடிப் புரளக், கருங்கச்சி யாத்த காண்பினவ்வயிற், றரும்பொலம் பாண்டியன் மணியொடு தௌதர்ப்பப், புனையந் தாடும் அத்தியணி நயந்து, காவிரி கொண்டொளித் தாங்கு”

Akananuru 376

‘In the land where farms were flourishing with grains,
people gathered befored the temple adobe of Kazha Ar.
Karikalan was happy seeing the roring atmosphere.
celebrating the water festival where soothing music was played,
With water moving down the warrior anklet of his read feet,
with black crochet ,it was a beautiful site and
drum with gold bell attached it were sounding
when Atanathi the great dancer was dancing near the river
while Kaveri mesmerised by his beauty
took him away with her floods.”

Poet : Paranar

(my own rough translation)

அகம், 396

“மந்தி, பனிவார் கண்ணள் பலபுலந் துறையக், கடுந்திற லத்தி யாடணி நசைஇ, நெடுநீர்க் காவிரி கொண்டொளித் தாங்கு”

Akananuru 396

“Manthi with her eyes full of tears hating everything around her,
Enjoying beauty of the intense vigor with which her lover Attanathi was dancing,
river Kaveri hid him with her floods.”

Poet : Paranar

(my own rough translation)

அகம், 222

“கழாஅர்ப் பெருந்துறை விழவி னாடும், ஈட்டெழிற் பொலிந்த வேந்துகுவவு மொய்ம்பின், ஆட்ட னத்தி நலனயந் துரைஇத், தாழிருங் கதுப்பிற் காவிரி வவ்வலின், மாதிரந் துழைஇ மதிமருண் டிடருழந்த, ஆதி மந்தி காதலற் காட்டிப், படுகடல் புக்க பாடல்சால் சிறப்பின், மருதி யன்ன மாண்புகழ் பெறீஇயர்” என்பன முதலிய வற்றானறிக.

Akananuru 222

“In a great port called Kazhaar where the festival was taking place, danced a man with broad beautiful shoulders named Attanathi, seeing his beauty Flooding Kaveri with her black tresses took him away. Losing her senses his wife Adimanthi was searching for him in all directions. She went into the river which indicated her where her husband was. Like the greatness of the women in this song you too would attain greatness.”

Poet : Paranar

(my own rough translation)

This Legend can be even found in Silapadikaram. Where the poet gives instances of women with great chastity. Here the poet says because of the great chastity of Adimanthi , her husband was recovered from mouth of death.

வரியா ரகலல்குல் மாதர் உரைசான்ற
மன்னன் கரிகால் வளவன்மகள் வஞ்சிக்கோன்
தன்னைப் புனல்கொள்ளத் தான்புனலின் பின்சென்று
கல்நவில் தோளாயோ வென்னக் கடல்வந்து
முன்னிறுத்திக் காட்ட அவனைத் தழீஇக்கொண்டு

பொன்னங் கொடிபோலப் போதந்தாள் மன்னி

“A daughter of the famous king,Karikala,once jumped into the sea that had carried away her husband Vanjikon calling to him,’Lord with shoulders like mountains!” The god of sea himself brought back her husband to her.Clasping him like a liana,she led him to their home.

Poet: Illango Adigal

Translated by Alain Danielou

This Legend has survived even during our period. Kannadasan inspired by this legend wrote a epic Attanathi Aadimanthi. Later he made this into a movie called Mannadhi Mannan staring MGR as Attanathi and Angla Devi as Adimanthi.
The movie has some very famous songs including ‘Acham enbathu Madamaiyada’. The film also features a dance competition between Padmini and MGR where MGR draws a tiger with his leg while he dances. The commentary to Kurunthokai 31 says, Attanthi was behind another women and wanted to marry her. This line is used by Kannadasan to introduce Padmini character as another lover of MGR and shape the script as typical Tamil movie.

——————————————————————————–

You tube video of this situation in the movie Mannathi Mannan

——————————————————————————–

Reference:

Literary conventions in Akam poetry by Kamil Zvelebil

Interior Landscape by A.K.Ramanujan

The lay of the Anklet by Alian Danielou

Silapadikaram commentry by Vengadaswami Natar

Kurunthokai commentry by U.V.Swaminathan Iyer

——————————————————————————–

Please post your comments.
Here is the link for my orkut community for this blog http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=49797549&refresh=1

Digg!Top Blogs

Stumble It!

——————————————————————————–

Advertisement

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.