Gold like son – Ainkurunooru 265


This poem is the fifth poem of series of 10 poems from Ainkurunooru with reference to wild boar. These poems  by Kapilar speak of love and separation. ஐங்குறுநூறு 265, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவி தலைவனின் நண்பர்களிடம் சொன்னது புலி கொல் பெண்பால் பூ வரிக் குருளை, வளை வெண் மருப்பின் கேழல் புரக்கும், குன்று கெழு நாடன் மறந்தனன், பொன் போல் புதல்வனோடு என்  நீத்தோனே. Ainkurunūru 265, Kapilar, Kurinji... Continue Reading →

Advertisements
Featured post

Pale eyes – Ainkurunooru 264


This poem is the fourth poem of series of 10 poems from Ainkurunooru with reference to wild boar. These poems  by Kapilar speak of love and separation. ஐங்குறுநூறு 264, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது இளம் பிறையன்ன கோட்ட கேழல், களங்கனியன்ன பெண்பால் புணரும், அயம் திகழ் சிலம்ப! கண்டிகும், பயந்தன மாதோ, நீ நயந்தோள் கண்ணே. Ainkurunūru 264, Kapilar, Kurinji Thinai – What the... Continue Reading →

Featured post

Along came my beauty – Ainkurunooru 263


This poem is the third poem of series of 10 poems from Ainkurunooru with reference to wild boar. These poems  by Kapilar speak of love and separation. ஐங்குறுநூறு 263, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது நன் பொன் அன்ன புனிறு தீர் ஏனல், கட்டளை அன்ன கேழல் மாந்தும், குன்று கெழு நாடன், தானும் வந்தனன், வந்தன்று தோழி, என் நலனே. Your lover from radiant hillock,... Continue Reading →

Featured post

Afraid of my Father? – Ainkurunooru 261


This poem is the first one of series of 10 poems from Ainkurunooru with reference to wild boar. These poems  by Kapilar speak of love and separation. ஐங்குறுநூறு 261, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழிதலைவியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி மென்தினை மேய்ந்த தறுகண் பன்றி, வன் கல் அடுக்கத்துத் துஞ்சும் நாடன், எந்தை அறிதல் அஞ்சிக் கொல், அதுவே மன்ற வாராமையே? My man is from the land... Continue Reading →

Featured post

Flood of Passion – Kurunthokai 99


Another gem from Auvviyar of Sangam age. A poet par excellence, most of us know her songs on Adhigaman Neduman Anci. In way some of her poems were prelude to hero build up songs in Tamil cinema. But the side most of us don’t know is the sensitive and mostly aggressive love poems.  This a poem from a lover lorn Thalaivan's point of view.

Featured post

no names, no color and no size – Civavakkiyam


  God is within your soul,when you realize this you realize he has no names, no color and no size. This is the essence of Civavakkiyar's poem below. Sivavakkiyar is considered to be one of the greatest Shidda poets along side Thirumoolar and Pattinathar. His poems questions Hindu religious structure, Brahmanical supremacy, idol worship, authority... Continue Reading →

Featured post

Isn’t he father and mother – Kurunthokai 93


It is not easy for women especially if the marriage doesn't work out. Thaliavan has started philandering and he is not allowed to enter the house by Thalaivi. When Panki (Thalaivi's friend) comes to advice her of not have love quarrels with  her husband and asks her to let him in. Thalaivi responds that as husband he should care for her like a father and mother. And feels he isn't behaving like that, when there is no love how can there be love quarrel is her central question. Sangam literature deals with every facet of love and marital life.

Featured post

Integrity of a ministry – Malaipatukatam


A verse from Malaipatukatam on integrity of a kings council.  Malaipatukatam (Echoes on the Mountain) by Peruilkunrur Perutikaucikanar is dated c. 210 A.D.The title of the poem is taken from line 348; the original title was perhaps different. A poem of 583 lines celebrates Nannan the son of Nannan,and describing various aspects of life in different communities of his territory, It contains some exquisite pictures of nature.  

Featured post

Melt me and fill me – Andal’s Nachiyar Thirumozhi 10.8


By far one of the best love and philosophical poem, I have read in Tamil. It is a surprise to me it matches Sangam love poems but surpasses them here by it deep philosophy.This poem has layers, each passing day I was realizing a new meaning to the poem. Plain vanilla translation would neither emphasize the philosophy of the poem nor the intended meaning of the poem. 

Featured post

Question of Desperation – Kurunthokai 156


Brahmins were respected for their negotiation skill during Sangam age and were valued as messengers.  There is a puram poem where a Brahmin stopped war just thorugh his negotiation. He our hero who is full of love asks Brahmin messenger a crazy question. After all love makes a person crazy.

Featured post

Yavanar Lamps – Anna Villaku , Paavai Vilakku


Every time I tell any of my friends that Kuthu villaku is probably imported from Greece or Rome, they give me a surprising look.  Lighting Swan lamp, Anna villaku has become an Indian tradition.  Be it starting a new store or hosting an international dignitary, it starts with lighting the swan lamp. But these Swan lamps were very popular imports from Greece and Rome. Sangam Literature has reference to these imports...

Featured post

Earliest reference of Krishna stealing clothes of Gopikas – Akam 59


Reading Sangam literature can always throw you some pleasant surprises. This is one of such surprise. Krishna stealing Gopika's dress while they were bathing in Yamuna, is absent in any of Sanskrit litertaure before 5th century and the earliest available literature for the theme is available only in Sangam literature. Below lines for Agananooru are the earliest available lines on this motif.

Featured post

Puthiya Aathisoodi


What better day to publish this post other than birthday of Barathiyar. Probably he is not poet par excellence. His poems does not have alliterations of Kabilar, flow of Illango or mesmerism of Kamban, but probably he brought in second wave of revolutionary poems after the Siddhar poems of Civavakkiyar and Pattinathar. Dissatisfied with Auvaiyar's version which was more peacetime work, Barathiyar wrote this version of Aathichoodi to inspire youth.

Featured post

To think of you or not! Kurunthokai 102


Describe Auvvaiyar - most likely answer, old women with stick who sang proverbs and was disciple of Murugan and Eesan. This is one of the greatest Myths which you can safely debunk. In one of my other post I have written how at least 3 poets existed in Tamil Nadu with name of Auvvaiyar.  The first one was of Sangam Age. A poet par excellence, most of us know her songs on Adhigaman Neduman Anci. In way some of her poems were prelude to hero build up songs in Tamil cinema. But the side most of us don't know is the sensitive and mostly aggressive love poems.

Featured post

Moss and the Touch – Kurunthokai 399


Probably one of the greatest visual imagery in Tamil literature. Any body who wants to understand the greatness of Sangam Tamil poets need to read the poem and see my visual representation. Nothing more to say from my end the picture would say the rest!

Featured post

World of Two lovers – Kurunthokai 57


Beautiful love poem from the ancient Tamils. One more example why Tamil love literature is considered to be classic across the world. The poem talks about how for lovers they get isolated and the whole world become each other when they are in love. Separation is a fear which they want to escape. The pain of separation is greater than death to these lovers.

Featured post

What can you do? Sivavakkiyam 6


Transient nature of life becomes the theme of Sivavakkiyar's poem here. Sivavakkiyar is considered to be one of the greatest Shidda poets along side Thirumoolar and Pattinathar. His poems questions Hindu religious structure, Brahmanical supremacy, idol worship, authority of Vedas and Agamas, caste systems. He has written around 520 poems. Below poem questions the madness of love and love for oneself/body.

Featured post

#MeToo – Do not touch me! Narrinai 350


#MeToo is trending for the past few days. The case of taking advantage by people in power, people in anonymity is not a new age activity. These have been for ages.  This is the time when Indian courts are debating about Martial rape and Indian government arguing case of husbands taking advantage of their position of strength in society and physical strength should not be considered a case of rape. The post looks at the wisdom and view of women of 2000 years ago.  

Featured post

Men are always the same! Narrinai 226


This poem is dedicated to the women and children who bare the brunt heavy office workload of their husbands. The poem which pretty much says Men being men worry more about wealth/career than family. Poem emphasizes 'Men are like this' as a sort proverb 2000 years ago.

Featured post

In Search of a Tamil Lion – Tamil Word list 18


I was looking through Dravidian etymological dictionary to find some Dravidian root words and to my surprise there was no true root word for Lion (except for Yali,ali which I would discuss later in this post). Ok first what is root word? The root word is the primary lexical unit of a word, and of a word family (root is then called base word), which... Continue Reading →

Featured post

Sangam Comics 3- Its going to rain! Ainkurunooru 207


—————————————————————————————————————————————————————- Become Fan of Karka Nirka Blog in Facebook http://www.facebook.com/pages/Karka-Nirka/353094691592 —————————————————————————————————————————————————— இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள்! Happy pongal! Blogging after a year! My apologies! This is a comic I made nearly a year ago but didn't publish it due to certain issues. Since I have graduated from my MBA, I have no other excuse not to blog,... Continue Reading →

Featured post

Sangam Comics Issues 2- Kurunthokai 117


—————————————————————————————————————————————————————- Become Fan of Karka Nirka Blog in Facebook http://www.facebook.com/pages/Karka-Nirka/353094691592 ——————————————————————————————————————— This is my second attempt at comic style explanation of poems. I didnt have an artist who could do these illusrations for me. Hence used google images to complete my idea. I wish to thank Mrs. Raji Subramani for the bangle photos. Reading the... Continue Reading →

Featured post

Understanding some problems in Tamil Literature through Tamil Cinema!


—————————————————————————————————————————————————————- Become Fan of Karka Nirka Blog in Facebook http://www.facebook.com/pages/Karka-Nirka/353094691592 If you like the post you can click Like Button below About the Author ————————————————————————————————————————————————— I have been wanting to write this post for a long time and today I have decided to write it. This post would explain to you why we need scholars... Continue Reading →

Featured post

Tamil Birds – Different types of kuruvi – Part 1


—————————————————————————————————————————————————————- Become Fan of Karka Nirka Blog in Facebook http://www.facebook.com/pages/Karka-Nirka/353094691592 —————————————————————————————————————————————————————— It was flowers than fishes and now birds. I just enjoy this googling for scientific names and getting pictures. Hope this serves as treat like the other picture posts. Birds there are thousand species of them. I have taken a particular category called 'Kuruvi'. Lets see... Continue Reading →

Featured post

Index of All posts


—————————————————————————————————————————————————————- Become Fan of Karka Nirka Blog in Facebook http://www.facebook.com/pages/Karka-Nirka/353094691592 —————————————————————————————————————————————————————— Homage: Death of a great Tamil Scholar and my Inspiration - Dr. Kamil Zvelebil. Greatness of Tamil: Why Tamil is a classical Language ? - George L Hart Uniqueness of Tamil - Dr.Zvelebil’s quotes from Smile of Muruga Ancient and Unique Nature of Tamil Part1- Tamil origins... Continue Reading →

Featured post

Realize the god in you – Civavakkiyam


Tamil Sidhha movement were more oriented toward journey of knowledge, who believed only through knowledge one can realize the god, as against the popular form of Hinduism the Bakthi movement. Tamil Sitthar's literary movement started with Thirumoolar. The later Siddhas especially Civavakkiyar was very critical against mainstream Hinduism.  He criticized idol worship and people running after temples. His philosophy was God is in you realize him.  You will see more of Civvakkiyar in the next few weeks.

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: