கற்பார் இராம பிரானையல்லால்மற்றும் கற்பரோ?,

புற்பா முதலாப் புல்லெறும் பாதியொன் றின்றியே,

நற்பால் அயோத்தியில் வாழும் சராசரம் முற்றவும்,

நற்பாலுக் குய்த்தனன் நான்முக னார்பெற்ற நாட்டுளே. (2) 7.5.1

Why would anyone want

to learn anything but Rama?

Beginning with the low grass

and the creeping ant

with nothing

whatever,

he took everything in his city,

everything moving,

everything still,

he took everything,

everything born

of the lord

of four faces,

he took them all

to the very best of states.
Poet: Nammalavar
Translated by A.K.Ramanujan.

Please post your comments.

Here is the link for my orkut community for this blog http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=49797549&refresh=1

Digg!Top Blogs

Stumble It!

Advertisement

2 responses to “Why should we learn about Rama? – Nammalvar”

  1. Thiru Avatar

    Good one Vairam.

    கேட்பார் கேசவன் கீர்த்தியல்லால் மற்றும் கேட்பரோ !

  2. ramesh Avatar

    Without understanding Rama you can be good. But once you understand Rama you can never be bad. That is the greatness of Rama.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: