Arunagiri ‘The Magician of words’ – Praising Lord Muruga


உருவா யருவா யுளதா யிலதாய்
மருவாய் மலராய் மணியா யொளியாய்
க்கருவா யுயிராய்க் கதியாய்
விதியாய்க்குருவாய் வருவா யருள்வாய் குகனே.

உருவாய் அருவாய் உளதாய் இலதாய்
மருவாய் மலராய் மணியாய் ஒளியாய்
்கருவாய் உயிராய் கதியாய்
விதியாய் ்குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குகனே.

You who have form and who are formless,
you who are both being and non being,
who are the fragrance and the blossom,
who are the jewel and its lusture,
who are the seed of life and life itself,
who are mode and act of existence,
who are supreme guru,come
bestow your grace,o Guha.

Translated by Kamil V Zvelebil

Formed,Formless;
Being,Non being;
Flower,Fragrance;
Jewel,Radiance;
Embryo,Life;
Goal and Way;
Come,Guha,Guru;
Grant your Grace.

Translated by Fred W Clothey

The one who appears as Formed,as formless;as a Being,as a Non-Being;
as Fragrance,as a Flower;as a Jewel, as its Radiance;
as an Embryo,as a Life; as a way
and as destiny;As a Guru come here; Grant your Grace to me Guha.

My own translation(very close to the structure of the Original Tamil poem,slightly modified Clothey’s Translation to match the structure of the original Tamil poem)

Unless and until you know Tamil and you can read this poem in Tamil, you can never completely enjoy this poem. The English translations can just give you the pleasure of Philosophy but the musical quality of the Tamil original can never be reproduced by the translation. Kamil Zvelebil in a comment to this poem says” I suggest this stanza is no “word-jugglery” but perfection itself – as far as philosophic poetry goes – both in thought content and form: whole philosophy is expressed in three lines of poetry which sounds like music.This is Arunakiri’s real greatness. He has reached extreme limits in his masterly use of phonasthetic qualities of Tamil, and such stanzas are therefore untranslatable.”
Clothey on this poem “Nearly perfect symmetry of alliteration and meter combine with contrasting and complimentary verbal images to evoke full scope of human emotion and thought in praise of God Murukan.

If you closely observe the poem you will see that it is carefully patterned with negative and positive pairs and pairs of action and result.
No wonder Arunagiri is considered Magician of Words.

Reference:
Smile of Murugan by Kamil Zvelebil
Quiescene and passion by Fred Clothey.

Please post your comments.

Here is the link for my orkut community for this blog http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=49797549&refresh=1

Digg!Top Blogs

Advertisement

1 Comment

 1. I am posting Dr.N.Kannan’s comment on this Blog in Min Tamil group:
  அருணகிரியின் முதல் வரிக்கு மட்டும் விளக்கமாய் அமையும் திருவாய்
  மொழியிதோ. அதன் பிற வரிகளைச் சுட்டும் ஏராளமான பாசுரங்கள் உள்ளன:

  உளன் எனில் உளன் அவன் உருவம் இவ்வுருவுகள்
  உளண் அலன் எனில் அவன் அருவம் இவ்வுருவுகள்
  உளன் என இலன்என இவைகுணம் உடைமையில்
  உளன் இரு தகைமையொடு ஒழிவு இலன் பரந்தே. 1.1.9

  இறைவன் உளன் என்றால் உள்ளவன் ஆவான்; அப்பொழுது உருவத்தோடு இருக்கும்
  இப்பொருள்கள் எல்லாம் அவனுடைய தூல சரீரமாகும். இறைவன் இலன் என்றாலும்
  உள்ளவனே ஆவன்; அப்பொழுது உருவம் இல்லாதனவாய் இருக்கும் இப்பொருள்கள்
  எல்லாம் அவனுடைய சூட்சுமம சரீரமாகும். ஆதலால் உளன் என்றும் இலன் என்றும்
  கூறப்படும் இவற்றைக் குணமாகவுடைமையின், உருவமும் அருவமும் ஆன தூல
  சூக்குமப் பொருள்களையுடையவனாய் எங்கும் ஒழிவு இல்லாதவனாகிப் பரந்து
  இருக்கின்றவனே ஆவான் என்பதாம். (ஈடு வியாக்கியானம். மொழிபெயர்ப்பு:
  புருஷோத்தம நாயுடு).

  குவாண்டம் அறிவியல் (கற்றையியல்) உதித்தபோது ஒளியின் இருவேறு நிலைகள்
  யூத, கிறிஸ்தவ சம்பிரதாயத்தில் வந்த மேற்குலக அறிவியலுக்குப் புதிராய்
  இருந்தது. ஆனால் இந்திய மெய்ஞானம் அறிமுகமான பின்தான் இத்தகைய நிலைகளின்
  சாத்தியப்பாடுகளை நாம் முனிவர்கள் முன்னமே கண்டு அருளிய பின்னணி
  அவர்களுக்கு ஆறுதல் அளித்தது. கற்றையியலுக்கான பின்புலம் மற்ற
  மதத்தத்துவங்களில் இல்லை அது வேதாந்தத்தில் மட்டுமே உள்ளது.

  கண்ணன்

  பிகு: அருணகிரிக்குப் பல முன்னோடிகள் உண்டு. சங்கத்தில் ஒலிக்கும்
  இப்பாடலைக் கேளுங்கள்:

  தீயினுட் டெறல் நீ பூவினு னாற்றநீ
  கல்லினுள் மணியுநீ சொல்லினுள் வாய்மைநீ
  அறத்தினு ளன்பு நீ மறத்தினுள் மைந்துநீ
  வேதத்து மறைநீ பூதத்து முதலுநீ
  வெஞ்சுட ரொளியுநீ திங்களு ளளியுநீ
  அனைத்துநீ யனைத்தினுட் பொருளுநீ

  (பரிபாடல் 3/63-68)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.