Pleasure and Remorse


 

When you come across a poem which is nearly same as visuals of Soi Soi song from Kumki

——————————–

Follow Karka Nirka

Facebook: https://www.facebook.com/KarkaNirka/

Twitter: https://twitter.com/KarkaNirka

———————————————————————————–

348. குறிஞ்சி

என் ஆவதுகொல் தானே முன்றில்,

தேன் தேர் சுவைய, திரள் அரை, மாஅத்து,

கோடைக்கு ஊழ்த்த, கமழ் நறுந் தீம் கனி,

பயிர்ப்புறப் பலவின் எதிர்ச் சுளை அளைஇ,

இறாலொடு கலந்த, வண்டு மூசு, அரியல்

நெடுங் கண் ஆடு அமைப் பழுநி, கடுந் திறல்

பாப்புக் கடுப்பு அன்ன தோப்பி வான் கோட்டுக்

கடவுள் ஓங்கு வரைக்கு ஓக்கி, குறவர்,

முறித் தழை மகளிர் மடுப்ப, மாந்தி,

அடுக்கல் ஏனல் இரும் புனம் மறந்துழி,

‘யானை வவ்வின தினை’ என, நோனாது,

இளையரும் முதியரும் கிளையுடன் குழீஇ,

சிலை ஆய்ந்து திரிதரும் நாடன்

நிலையா நல் மொழி தேறிய நெஞ்சே?

 -மதுரை இளம்பாலாசிரியன் சேந்தன் கூத்தனார்

Akanaanuru 348

Mango

from the wide trunked tree in the front yard

ripened in summer with taste of  honey

mixed with Juicy pulp of sweet jackfruit

emitting fragrance

along with honeycomb

swarming with bees

and made to rest

in wide orifice of bamboo trees

mature to form toddy

with pungent vigor like snake’s venom

which hillsmen raise it to the tops of the mountain

to offer to god residing in sky high mountain

and eat food given by women in leaf foliage

and forget about the millets

in the fields on the hills

while elephants ravage their millets.

Losing patience young and old men gather in groups

and take their bows and wander around

in search of the elephants in the land of the hero.

What do I now – my heart believed in the

untrustworthy sweet words of hero?

Poet: Maturai Ilampalaciriyan Centan Kuttanar

Translated by Palaniappan Vairam Sarathy

        An interesting poem which gives the recipe of the liquor used 2000 years ago. The power of the liquor was so instant and powerful that it is compared to the venom of snake which spreads poison all through the body instantly. Surely I haven’t picked this poem just for recipe of the liquor, this poem speaks again about the hapless nature of a women who is separated form her lover.

      The poem tells how hill tribes drink the liquor and forget their responsibility to guard the millets which they have cultivated in the mountains. The Elephants ravage on these fields, the men when they are out of influence of liquor realise this and then they get mad and go on for search for these elephants in the vast mountain region. Similarly Talaivi(heroine) had given into pleasure hearing empty promises and sweet words of the Talaivan and fails to safe guard the thing a women has to safe guard, her virginity(I have made this interpretation based on the imagery used by the poet, elephants destroying fertile land , hence the fertility of a women).

     The poem has deep philosophical thought to it, the human souls attraction to do things that gives pleasure rather than pursuing the duties they ought to do and later worry for not doing their duty. This philosophical idea has passed to Bakthi culture and even further down to Shiddas and Arunagiri. The religious backgrounds of these saints have added one more characteristics to this philosophical thought, here added to the remorse they pray god to get them out of trouble, which is typical to Bakthi.I have quoted a poems of  Arunagiri with similar philosophical theme,

தனதன தந்தாத் தந்தத்
தனதன தந்தாத் தந்தத்
தனதன தந்தாத் தந்தத் …… தனதானா
அவனிபெ றுந்தோட் டம்பொற்
குழையட ரம்பாற் புண்பட்
டரிவையர் தம்பாற் கொங்கைக் …… கிடையேசென்
றணைதரு பண்டாட் டங்கற்
றுருகிய கொண்டாட் டம்பெற்
றழிதரு திண்டாட் டஞ்சற் …… றொழியாதே
பவமற நெஞ்சாற் சிந்தித்
திலகுக டம்பார்த் தண்டைப்
பதயுக ளம்போற் றுங்கொற் …… றமுநாளும்
பதறிய அங்காப் பும்பத்
தியுமறி வும்போய்ச் சங்கைப்
படுதுயர் கண்பார்த் தன்புற் …… றருளாயோ
தவநெறி குன்றாப் பண்பிற்
றுறவின ருந்தோற் றஞ்சத்
தனிமல ரஞ்சார்ப் புங்கத் …… தமராடி
தமிழினி தென்காற் கன்றிற்
றிரிதரு கஞ்சாக் கன்றைத்
தழலெழ வென்றார்க் கன்றற் …… புதமாகச்
சிவவடி வங்காட் டுஞ்சற்
குருபர தென்பாற் சங்கத்
திரள்மணி சிந்தாச் சிந்துக் …… கரைமோதும்
தினகர திண்டேர்ச் சண்டப்
பரியிட றுங்கோட் டிஞ்சித்
திருவளர் செந்தூர்க் கந்தப் …… பெருமாளே. 

Thirupukal 26

Those women

with swaying breasts

lovely red hands

filled with bangles

as they jingle

with dark cloud – like tresses

where bees sing

and soft beseeching words like the kuyil

lovely as the five coloured parrots

their voices honey

fish like eyes

vieing

warm with fear

their forehead a crescent moon

By them I was lured

in their magical ways

into this sea of birth

Your slave am I

help me reach the shore

of your Brave noble feet

Conquer and bless me.

Poet: Arunakiri

Translated by S.Kokilam(from Smile of Murugan by Kamil Zvelebil)

Here the poet has failed to do his duty of worshiping the god and instead spent time with harlots for the sake of pleasure. The poet later realises his sin and pleads god to save him.

The thoughts and philosophies of love poems of sangam has heavily influenced the thought process of bakthi philosophers and later poets like Kamban and Arunagiri. Influence of Sangam can be seen even in modern cinema lyricist like Kannadasan and Vairamuthu.

Please post your comments.


என் ஆவதுகொல் தானே முன்றில்,

What is going to happen to occur naturally Front of house,

தேன் தேர் சுவைய, திரள் அரை, மாஅத்து,

Honey – acquired – taste, dense – trunk of tree, mango tree – lean on,

கோடைக்கு ஊழ்த்த, கமழ் நறுந் தீம் கனி,

Summer- mature – To emit fragrance – perfume – sweet- fruit

பயிர்ப்பு  உறு பலவின் எதிர்ச் சுளை அளைஇ,

Resin- reside – many – jackfruit –  similar-pulp of jackfruit- mix

இறாலொடு கலந்த, வண்டு மூசு, அரியல்

Honeycomb – mix – bee swarming – toddy

நெடுங் கண் ஆடு அமைப் பழுநி, கடுந் திறல்

Wide – orifice– swing – bamboo – become ripe – pungent/aching vigor

பாப்புக் கடுப்பு அன்ன தோப்பி வான் கோட்டுக்

snake-venom-alike-toddy/beer – sky/visible heaven – summit residing

கடவுள் ஓங்கு வரைக்கு ஓக்கி, குறவர்,

God- lift up – mountain top – offer – people of the hills

முறித் தழை மகளிர் மடுப்ப, மாந்தி,

Leaf foliage  women feed eat

அடுக்கல் ஏனல் இரும் புனம் மறந்துழி,

mountian- millet field – Upland fit for dry cultivation- forget – while

‘யானை வவ்வின தினை’ என, நோனாது,

Elephant – carry off –  millet – without patience

இளையரும் முதியரும் கிளையுடன் குழீஇ,

Young and old –along with groups – assembled

சிலை ஆய்ந்து திரிதரும் நாடன்

Bow – investigate/search – wandering – lord of the country

நிலையா நல் மொழி தேறிய நெஞ்சே?

Not so firm – good/sweet – words – to accept as true – heart?

Akanaanuru urai : U.V.Swaminathan Iyer

முன்றிலின்கண்ணுள்ள, தேன் எனத்தகும் சுவையினவாகிய, திரண்ட அடியினையுடைய மாமரத்தின் கோடைக்காலத்தே முதிர்ந்த நன்மணங் கமழும் இனிய கனிகளுடன்,பிசினையுள்ள பலவினது ஔத பொருந்திய சுளைகளையிட்டு,தேனுடன் கூட்டியாக்கிய,வண்டு மொய்க்கும் அரியலாகிய,அசையும் மூங்கிலின் நீண்ட கணுவிடையுள்ள குழாயில் நெடிதருந்து முதிர்தலின்,கடிய வேகம் கொண்ட பாம்பினது வெகுட்சியை யொத்த கள்ளினை,உயர்ந்த சிமையத்தையுடைய தெய்வம் உறையும் உயர்ந்த மலைக்குப் படைத்துப் பின், தழையுடை யணிந்த மகளிர் உண்பிக்க,புனங் காக்கும் குறவர் அதனை உண்டு, பக்க மலையிலுள்ள பெரிய தினைப்புனங்காவலை மறந்தவிடத்து,யானைகள் தினைப்புனத்தைக் கவர்த்துண்டனவாக,அதனைப் பொறாது, இளையரும் முதியருமாகிய சுற்றமெலாம ஒருங்கே கூடி,வில்லை ஆராய்ந்து கொண்டு திரியும் நாட்டை யுடையோனாகிய நம் தலைவனது, உறுதியல்லாத இனிய சொல்லை மெய்யெனத் தௌதந்த நெஞ்சமே,இனி நமக்கு என்ன தீங்கு உறுமோ.

Thirupukal Urai : Sri Gopala Sundaram (www.kaumaram.com)

இந்த பூமியின் விலைக்கு சமமான மதிப்புள்ள தோடு விளங்கும் மிக அழகிய காதை நெருங்கிவரும் கண் என்ற அம்பினால் மனம் புண்பட்டு, மாதர்களின் மார்பகங்களுக்கு இடையே சென்று அணைகின்ற பழைய விளையாட்டுக்களைக் கற்று, உருகிய பெரும் சந்தோஷத்தைப் பெற்று, அழிவைத்தரும் திண்டாட்டம் கொஞ்சம் ஒழியக் கூடாதா? பிறவி நீங்க வேண்டி நெஞ்சால் சிந்தித்து, விளங்குகின்ற கடப்பமலர் நிறைந்த, தண்டை சூழ்ந்த உன் பாதங்கள் இரண்டையும் போற்றுகின்ற வீரமும், தினமும் உன்னை நாடிப் பதறுகின்ற ஆசைப்பாடும், பக்தியும், அச்சமுறும் துயா஢ல் நான் விழுவதை நீ கண்பார்த்து அன்பு கொண்டு அருளமாட்டாயோ? தவநெறி குறையாத குணத்துத் துறவிகளும் தோற்று அஞ்சும்படி, தனது ஒப்பற்ற மலர் அம்புகள் ஐந்தின் கொத்துக்களுடன் போர் செய்து, தமிழ்போல் இனிய இளம் தென்றல் காற்றில் உலாவும் மன்மதனாம் லக்ஷ்மி மகனை, நெருப்பை எழுப்பி வென்ற சிவபிரானுக்கு அன்று அற்புதமாக போ஢ன்ப உண்மையாம் மங்களப்பொருளைக் காட்டிய சற்குருபரனே, தெற்குத் திசையில் கடற்கரையிலே சங்கின் குவியல்கள் மணிகளைச் சிந்தி மோதுகின்றதும், சூரியனின் தோ஢ல் பூட்டியுள்ள வலிய குதிரைகளுக்கு கால்கள் இடறும்படியாக உயர்ந்துள்ள சிகரங்களை உடைய மதில் சூழ்ந்துள்ளதுமான செல்வம் கொழிக்கும் திருச்செந்தூர்  உள்ள கந்தப் பெருமாளே.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.