World is a stage – Puram 29


இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்! I am writing a post after a big break. So I hope this poem is worth while.

All the world’s a stage,
And all the men and women merely players;
They have their exits and their entrances;

William Shakespeare – As you like it

One of the most famous quotes of Shakespeare to indicate the transient nature of the world by comparing it to stage where actors come in and leave in their turns. But very similar expression has been used by Sangam poet Uraiyūr Muthukannan Sāthanār around 2000 years ago.

விழவின் கோடியர் நீர்மை போல முறை முறை

ஆடுநர் கழியும் இவ் உலகத்து

Like the professional dancers in the festival

Who enter and exit by turns

Things come and go in this transient world!

Uraiyur Muthukannan Sathanar – Purananooru 29

Probably next time you hear some one talking about all the world is stage, you should point out such mature thoughts were existent in Sangam poems.

One more reason why you should read Tamil classical literature.

புறநானூறு 29, பாடியவர்: உறையூர் முதுகண்ணன் சாத்தனார், பாடப்பட்டோன்: சோழன் நலங்கிள்ளி, திணை: பொதுவியல், துறை: முதுமொழிக் காஞ்சி
அழல் புரிந்த அடர் தாமரை
ஐது அடர்ந்த நூல் பெய்து,
புனை வினைப் பொலிந்த பொலன் நறுந்தெரியல்
பாறு மயிர் இருந்தலை பொலியச் சூடிப்,
பாண் முற்றுக, நின் நாள் மகிழ் இருக்கை!  5
பாண் முற்று ஒழிந்த பின்றை, மகளிர்
தோள் முற்றுக நின் சாந்து புலர் அகலம்! ஆங்க
முனிவு இல் முற்றத்து இனிது முரசு இயம்பக்,
கொடியோர்த் தெறுதலும், செவ்வியோர்க்கு அளித்தலும்,
ஒடியா முறையின் மடிவு இலை ஆகி, 10
நல்லதன் நலனும் தீயதன் தீமையும்
இல்லை என்போர்க்கு இனன் ஆகிலியர்!
நெல்விளை கழனிப் படுபுள் ஓப்புநர்
ஒழி மடல் விறகின் கழி மீன் சுட்டு
வெங்கள் தொலைச்சியும் அமையார், தெங்கின்  15
இள நீர் உதிர்க்கும் வள மிகு நன்னாடு
பெற்றனர் உவக்கும் நின் படை கொள் மாக்கள்,
பற்றா மாக்களின் பரிவு முந்துறுத்துக்
கூவை துற்ற நாற்கால் பந்தர்ச்
சிறு மனை வாழ்க்கையின், ஒரீஇ வருநர்க்கு  20
உதவி ஆற்றும் நண்பின் பண்புடை
ஊழிற்று ஆக நின் செய்கை! விழவின்
கோடியர் நீர்மை போல முறை முறை
ஆடுநர் கழியும் இவ் உலகத்துக் கூடிய
நகைப்புறனாக நின் சுற்றம்!  25
இசைப்புறனாக நீ ஓம்பிய பொருளே.

Your joyous day court is surrounded

by bards,

Who wear fine garlands on their disheveled dark heads, 

With shining ornaments of gold made by fine craftsmen,

And lotus made from thin metal plates,

borne out of  fire,

fastened tightly with beautiful thread!

After the bards leave you, 

may your women’s shoulders embrace 

your chest with dried sandal paste, 

Your drums roar sweetly in your courtyard

where no one tires. 

May  you punish the evil people, 

nourish the virtuous without losing strength or  justice, 

not becoming like those who say that 

“good dead’s goodness and evil dead’s evil do not exists”.

Joyous soldiers of your army

who received fertile lands,

chase birds that descend on the paddy fields, 

roast salt water fish with stems of fallen palm leaves as fire wood, 

drink highly intoxicating toddy, 

not satisfied, 

drop tender coconuts with water from coconut palms!

You show pity on those who do not adhere with your views!

You help people

  who live in small huts 

made by mounting roof of arrowroot leaves on four poles 

And seek you!

May your actions are in accordance with your tradition!

Like the professional dancers in the the festival

Who enter and exit by turns,

Things come and go in this transient world!

Let your happy kinsmen gather behind you and 

The wealth you have protected sustain your fame beyond you!

Poet: Uraiyur Muthukannan Sathanar

Translated by Palaniappan Vairam Sarathy

———————

Reference:

Purananuru Urai by Avvai Natarajan

Purananuru Urai by Puliyur Kesikan

Four hundred songs for Was by George L Hart and Hank Heifetz

Learn Sangam Tamil

——————————

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.