Surpanaka describing Rama Part 3 – Kambaramayanam


2851. ‘தொடை அமை நெடு மழைத் தொங்கல் ஆம் எனக் கடை குழன்று இடை நெறி கரிய குஞ்சியைச் சடை எனப் புனைந்திலன் என்னில், தையலார் உடை … More